ટ્રેન નીચે શરીરના બે ટુકડા થયા છતા યુવક બાેલતાે રહ્યાે કે….

ઉત્તર પ્રદેશના શાહજહાંપુરમાં એક યુવકે ટ્રેન નીચે જીવન ટૂંકાવવા પડતું મુક્યું હતુ પરંતુ આ શરીરના બે ટુકડા થઈ ગયા હતા…

Translate »