પ્રાયશ્ચિત નવલકથા પ્રકરણ – 5

મનસુખ કિચનમાં ગયો અને દૂધની બે થેલીમાંથી  એક થેલી ફ્રીજ માં મૂકી. બીજી થેલીમાંથી અડધા દૂધની ચા બનાવી અને બાકીના અડધા દૂધ ને સ્ટવ ઉપર

Read More

Translate »